Orostachys

Orostachys spinosus (Sternwurz)
Orostachys iwarenge (Chinesische Narrenkappe)
Orostachys spinosus minor (Sternwurz)